• White Crappie

      Jackson, Marion
      White Crappie - taken in farm pond near Morehead, KY - 3/4'' mesh net