• Whitethorn Acacia

      Jackson, Marion (2010-01-04)
      Whitethorn, yellow pom-pom flowers, paired white thorns - Saguaro, AZ